Dr David Thomas

Job Role
Uwch-ddarlithydd mewn Addysg
Ystafell
K42

Bywgraffiad

Cwblhaodd David radd mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ym 1995 a'm TAR yn 1996.

Cyn dechrau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, enillodd David 18 mlynedd o brofiad yn gweithio ym myd addysg oed ysgol. Treuliodd wyth mlynedd i ddechrau yn dysgu Daearyddiaeth a Hanes ar draws ystod o ysgolion uwchradd yng Nghymru, ac fel athro llanw mewn ysgolion cynradd.

Trwy brofiadau ym mlynyddoedd cynnar ei yrfa gwelodd ei fod yn mwynhau ymgymryd â rôl gofal bugeiliol mewn Addysg, yn ychwanegol at ddysgu, ac yna symudodd i faes Addysg amgen, gan dreulio degawd yn gweithio gyda dysgwyr bregus o 7-18 mlwydd oed a fu, neu oedd mewn perygl o gael eu heithrio’n barhaol o’r ysgol, ac oedd yn arddangos ystod o anghenion dysgu ychwanegol gan gynnwys Anawsterau Dysgu Penodol/Dyslecsia, Anawsterau Cymdeithasol, Addysgol ac Ymddygiadol, Anhwylder Herio Gwrthryfelgar ac Awtistiaeth. Yn ychwanegol at ddysgu, enillodd David brofiad hefyd fel arholwr cynorthwyol gyda CBAC ar gyfer arholiadau TGAU, ac fe fu’n llywodraethwr Ysgol.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae David wedi dysgu ar draws ystod o raglenni israddedig ac ôl-radd ym maes Addysg, gyda ffocws allweddol ar ADY/AAAA, mae ganddo brofiad o arwain ar raglenni, rolau arholiadau allanol ar draws nifer o raglenni’r brifysgol ac mae’n aelod tîm golygyddol ar gyfer cyfnodolyn addysgol.

Cymwysterau

  • Tystysgrif ôl-raddedig mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • EdD – Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg
  • MA (Addysg) (Y Brifysgol Agored)
  • PGCPSE (Y Brifysgol Agored)
  • TAR  (Prifysgol Cymru)
  • BA (Anrh) Daearyddiaeth (Prifysgol Cymru)

Achrediad Proffesiynol

  • Aelod o’r Gymdeithas Dyslecsia Prydain (Aelod Cyswllt) 

 

Ymchwil

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Dyslecsia

Ymddygiad

Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant Amrywiaeth a Chynhwysiant

Addysg fel proffesiwn sydd wedi ei lywio gan dystiolaeth

Dwyieithrwydd

Gwneud defnydd effeithiol o gynorthwywyr addysgu

Hunaniaeth y dysgwr

Cyrsiau

BA (Anrh) Addysg

BA (Anrh) ADY/AAAA

BA (Anrh) Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd

BA (Anrh) Plentyndod, Lles ac Addysg

FdA Cymorth Dysgu

MA Addysg

MA Addysg (Cymru)

Cyhoeddiadau

Thomas, D. V. (2015), Factors affecting successful reintegration. Educational Studies, Vol. 41, No 1-2, pp. 188-208.