Diana Hughes-Morris

Job Role
Uwch Ddarlithydd, Nyrsio
Ystafell
B39

Bywgraffiad

Dechreuais fy ngyrfa nyrsio o fewn sector ddifrifol Ysbyty Ardal Cyffredinol. Treuliais sawl blwyddyn yn gweithio ym meddyginiaeth oedolion yn cwrdd anghenion iechyd y rhai hynny gyda cyflyrau meddygol gwahanol. Arbenigedd y ward yn ystod fy nghyflogaeth oedd methiant arennol ond roedd yn cynnwys ystod eang o gyflyrau.

Rwyf wedi parhau i ddatblygu gwybodaeth bersonol a sgiliau’n ymwneud a’r ardal o ymarfer drwy gydol fy 28 mlynedd o nyrsio ac ennill profiad mewn sefyllfaoedd difrifol a chymunedol yn cynnwys Ymarferwr Arbenigol yn Iechyd Cymuned/ Nyrsio Ysgol a Athrawes Ymarfer gyda profiad ychwanegol yn cefnogi mentoriaid yn gwneud y Rhaglen Ymarfer Dysgu.

Ces BSc yn NEWI (rŵan Prifysgol Glyndŵr Wrecsam) yn cael 2:1 yn Iechyd Cymunedol/Nyrsio Ysgol ac ers hynny rwyf wedi cwblhau MSc mewn Datblygiad Proffesiynol.

Rhoddodd y PGCPD y wybodaeth ynglŷn a dysgu a chefnogi dysgu, cynhwysedd, cynllunio a dylunio gweithgaredd dysgu, ansawdd addysg a phrosesau asesu. Tra’n gwneud hyn cymrais y cyfle i ddysgu myfyrwyr cyn-cofrestredig. Y pynciau oedd rheolaeth, arweinyddiaeth, gwaith tîm, Polisi Cymdeithasol, ymarfer adfyfyriol, camweithredu teuluol, pob agwedd o’r rhaglen bydwreigiaeth a’r rhaglen Nyrs Cymunedol Plant cyn-cofrestredig.

Wnes i barhau i weithio mewn lleoliad clinigol yn cadw fy sgiliau tra’n datblygu fy hun fel uwch ddarlithydd yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Rwyf nawr yn arwain y llwybr Nyrsio Ysgol o fewn y rhaglen Nyrsio Iechyd Cyhoeddus. Rwyf yn arwain ar y modiwl datblygais sef ‘Atal Cenhedlu, Perthnasau Iach a Rhywioldeb Iach.

Rwyf ar y grŵp gweithio ar gyfer y Fframwaith Nyrsio Ysgol a’r grŵp recordiau electronig ac yn hybu cysylltiadau gyda’r Fforwm Cenedlaethol i Addysgwyr Iechyd Ysgol.

Rwyf wedi cychwyn ysgrifennu pennod llyfr ar Fentora ac wedi cyhoeddi fy ymchwil yn Siwrnal Prydeinig Nyrsio Ysgol.

Heblaw am fy nheulu, fy niddordebau y tu allan i’r gwaith yw cynnal ffitrwydd drwy cerdded a rhedeg.

Cymwysterau

1995 Nyrs Cofrestredig (Lefel 1)

1996 Dysgu ac Asesu

2003 Diploma Astudiaethau Nyrsio

2005 BSc (Anrh) Astudiaethau Cymwysol Iechyd a Chymuned 2:1

2007 Atal Cenhedlu a Iechyd Perthynol

2009 PGCPDHE

2014 Athrawes Nyrsio Cofrestredig

Cymrodor Academi Addysg Uwch

MSc Datblygiad Proffesiynol

Ymchwil

Sut mae ymarferwyr ymreolaethol yn teimlo wrth ddychwelyd i statws myfyriwr. Iechyd, iechyd ysgol, plant a phobl ifanc, addysg

Cyrsiau

NHS 740/669

Arbenigedd Iechyd Cyhoeddus Cymunedol

NHS 787/694

Atal Genhedlu, Rhywioldeb Iach, Perthnasau Iach

NUR 406

Cymdeithas a Gwendid (Nyrsio cyn-cofrestredig)