Dr Jane Furness

Job Role
Arweinydd Rhaglen: Nyrsio Milfeddygol Uwch Ddarlithydd

Bywgraffiad

Rwyf wedi treulio dros 15 mlynedd yn nyrsio mewn Lleoliadau Milfeddygol, o fod yn nyrs filfeddygol dan hyfforddiant i Reolwr Practis. Bu i mi nyrsio am gyfnod sylweddol yn Llundain, ond rwyf wedi gweithio yn yr Alban, Gorllewin Sussex, Swydd Nottingham a Gorllewin Canolbarth Lloegr, gan gynnwys cyfnod byr ar ynys fach yn India'r Gorllewin!

Rwyf wedi darlithio mewn Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch mewn amrywiaeth o raglenni Nyrsio Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol, gan gynnwys y tîm darlithio ar gyfer Biowyddorau Dynol ym Mhrifysgol Cofentri.

Fel darlithydd profiadol, mae fy ymrwymiad a fy mrwdfrydedd wrth ddarparu profiad dysgu rhagorol i fyfyrwyr yn ganolog i'm rôl. Mae sicrhau bod fy myfyrwyr yn barod ar gyfer y llwybr gyrfa o'u dewis, gyda dealltwriaeth o'u cyfrifoldeb i ddysgu gydol oes yn allweddol bwysig.

Rwy'n treulio'r mwyafrif o benwythnosau'n cerdded gyda fy nau Italian Spinones, Arco and Osla. Rwyf hefyd yn hyfforddi ar gyfer hanner her Iron-man, ac â bod yn onest, byddai'n well gennyf fod allan gydag Osla ac Arco!

Cymwysterau

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA) 2018

PhD gan Brifysgol Cofentri 2016

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Biolegol (Ffisioleg a Ffarmacoleg), Dosbarth Cyntaf 2009

Tystysgrif Hyfforddwr Clinigol Nyrsio Milfeddygol, 2010

Cymhwyster Nyrsio Milfeddygol, 1985 

Ymchwil

Mae gennyf ddiddordeb yn y cysyniad o "One Health and One Wellbeing", a sut ellir ymgorffori hynny yn y cwricwlwm i gryfhau a gwella cydweithio rhwng nyrsio milfeddygol a nyrsio pobl i greu effaith gadarnhaol ar y gymuned ehangach. 

Cyrsiau

Byddaf yn addysgu amrywiaeth o fodiwlau ar y rhaglen Nyrsio Milfeddygol FdSc newydd, yn cynnwys: Ymarfer nyrsio llawfeddygol ac Anesthesia, Sylfeini Ymarfer Nyrsio, Datblygiad Academaidd a Phroffesiynol, Nyrsio Argyfwng, Gofal Critigol a Nyrsio Arbenigol, Arweinyddiaeth ac Ymarfer Myfyriol.  Rwyf hefyd yn addysgu Anatomi a Ffisioleg ar gyfer rhaglenni Gwyddor Anifeiliaid a Cheffylau.