Mrs Jess Achilleos

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned
Ystafell
K10

Bywgraffiad

Mewn bywyd blaenorol, roedd Jess yn Hyfforddwr Campfa ac yna’n Rheolwraig Manwerthu. Ffrangeg ac Athroniaeth oedd pynciau ei gradd Israddedig. Pan sylweddolodd nad maes Rheoli Manwerthu oedd yr un iddi hi, aeth yn ôl i astudio gan ennill Cymhwyster Proffesiynol a Gradd Meistr mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae wedi gweithio ar draws Gogledd Orllewin Lloegr yn darparu a datblygu prosiectau i gefnogi pobl ifanc agored i niwed. Mae wedi gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid, Gwasanaethau Cymdeithasol, Uwch-dimoedd Arweinyddiaeth mewn ysgolion uwchradd a gwasanaethau Sector Gwirfoddol eraill i sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu clywed a’u cefnogi. Sefydlodd a rheoli Rhaglenni Addysg Amgen ar gyfer pobl ifanc nad oes modd iddynt fynychu ysgol neu goleg. Mae’n parhau i ymarfer fel Gweithiwr Ieuenctid Datgysylltiedig ar Gilgwri.

Ymunodd â PGW yn 2015 ac mae’n angerddol dros sicrhau bod Addysg yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. Mae’n arwain ac yn cefnogi amrywiol brosiectau i ddatblygu cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn Addysg Uwch, gan amrywio o Gydraddoldeb Hiliol i arferion asesu teg. Mae hi wedi sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau ac ymchwil Gwaith Ieuenctid yma yn PGW, gan gynnwys gwerthuso’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid ar gyfer Cymru (2017).

Y tu hwnt i’w gwaith mae’n weithgar yn wleidyddol yn ei chymuned ac yn gwirfoddoli ar gyfer elusen leol sy’n cefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae ganddi dri chi mawr, sy’n ei chadw’n gall, felly mae’n gwneud llawer o gerdded!

Cafodd Jess radd 2:1 BA (Anrh) yn Anrhydeddau Cyfunol Ffrangeg ac Athroniaeth o Brifysgol Lerpwl ac aeth ymlaen i gael ei MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned yma ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Dechreuodd ei gwaith fel Addysgwr Anffurfiol 10 mlynedd yn ôl a threuliodd y 7 mlynedd diwethaf yn y sector gwirfoddol fel gweithiwr ieuenctid a rheolwr gweithredol elusen. Mae Jess wedi canolbwyntio fwyaf ar ddatblygu darpariaeth ieuenctid o ansawdd, gwasanaethau addysg anffurfiol ar gyfer pobl ifanc bregus ar draws Gogledd Orllewin Lloegr. Cyn hyn dechreuodd weithio fel rheolwr adwerthiant yn Adnoddau Dynol.

Beth yw eich diddordebau? Mae gen i dri chi - 2 Bugail Almaeneg wedi croesi gydag husky ac Malamute Alasgaidd. Rhwng teulu, gwaith a chyfrifoldebau anifeiliaid anwes rwy'n mwynhau ymarfer corff a darllen.

Beth yw eich hoff lyfr? Fy hoff lyfr i gyd yw To Kill a Mockingbird.

Cymwysterau

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch 

MA Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Diploma ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (gyda chymhwyster proffesiynol JNC)

BA (Anrh) Ffrangeg ac Athroniaeth

Ymchwil

Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys:

Gwneud achos ar gyfer safle addysg anffurfiol yn y Sector Addysg a'r berthynas rhwng Rheolaeth Cymdeithasol ac Addysg Anffurfiol.

Addysgeg Feirniadol

Ymarfer Gwrth-ormesol

Asesu ac Adborth mewn Addysg Uwch

Addysg anffurfiol

Cyrsiau

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned

MA (llwybrau cymhwyso ac ôl-gymhwysol) Gwaith Ieuenctid a Chymuned 

Cyhoeddiadau

Cynhadledd Ryngwladol ar Ddysgu Gwaith Ieuenctid mewn Addysg Uwch, Prifysgol Newman – Cyflwyniad o Bennod o’r Llyfr: Redressing the Balance of Power in Youth and Community Work Education: a case study in assessment and feedback

Cynhadledd Flynyddol TAG PALYCW, Prifysgol Glyndŵr - Cyflwyniad o ganfyddiadau ymchwil o’r Adolygiad o Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014 - 2018

Canfyddiadau o’r Adolygiad o’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014- 2018, Llywodraeth Cymru. Cyflwyniad ar gyfer PGW yn seiliedig ar ganfyddiadau o ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth.