Julian Ayres

Job Role
Darlithydd Addysg ac Arweinydd Edefyn Blwyddyn Sylfaen (addysg)
Ystafell
K204

Bywgraffiad

Cyn gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam roeddwn i’n dysgu mewn ystod o leoliadau addysgol gan gynnwys cefnogi aelodau o’r gymuned o bobl ddigartref drwy fy ngwaith mewn canolfan genhadol yn Plymouth, yn dysgu Saesneg, mathemateg a llythrennedd digidol mewn Addysg Bellach yn ogystal â chefnogi staff yn y gweithle gyda datblygu sgiliau gwaith. Rwyf hefyd wedi gweithio fel asesydd ar gyfer athrawon, cynorthwywyr dysgu a staff cymorth ym maes addysg yn Lloegr ac yng Nghymru.

Mae fy ffocws yn yr ystafell ddosbarth wedi bod erioed ar gefnogi datblygiad personol drwy wahaniaethu effeithiol yn yr ystafell ddosbarth a chynorthwyo myfyrwyr i adnabod perthnasedd yn y profiad dysgu; gan gynorthwyo gyda chymhelliant ac ymgysylltu â’u hastudiaethau.

Rwyf wedi gweithio ers sawl blwyddyn ar ddulliau addysgu a dysgu digidol, ac wedi defnyddio hyn yn fy ngwaith fel Addysgwr Google, ac erbyn hyn fel rhan o’r tîm Addysg Digidol i gefnogi’r Fframwaith Dysgu Gweithredol yn ein hystafell ddosbarth.

Pan nad wyf yn addysgu, rwy’n rhedwr pellteroedd eithafol ac yn driathletwr. Rwy’n helpu i drefnu clwb nofio dŵr agored yn Ellesmere ac yn treulio llawer o’m hamser rhydd yn hyfforddi a chefnogi athletwyr yn yr ardal leol.

Cyn ymuno â’r tîm addysgu ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, roedd Julian yn Diwtor Saesneg a Mathemateg gydag ystod o wahanol leoliadau addysg oedolion ac Addysg Bellach.
Mae’n defnyddio’i brofiadau o weithio mewn canolfannau cenhadol, prosiectau ymgysylltu â phobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) a’r sectorau dysgu gydol oes i helpu cefnogi datblygiad parhaus pob myfyrwyr.


Mae ganddo brofiad o ddefnyddio technoleg ddigidol i ehangu potensial pob sefydliad dysgu a’u staff – gan gefnogi datblygiad ystod o raglenni yn y Brifysgol i’r dyfodol.

Ymysg ei ddiddordebau personol mae rhedeg marathonau eithafol, triathlon a nofio dŵr agored.

Cymwysterau

MA (Addysgu a Dysgu)
QTLS
PG-Dip (Gan arbenigo mewn Llythrennedd)
BA (Anrh) Iaith Saesneg ac Ieitheg gyda Therapi Iaith a Lleferydd
Cymrawd y Gymdeithas Addysg a Hyfforddi (FSET)
Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch

Ymchwil

Gêmeiddio a dysgu digidol
Cadernid a Chymhelliant mewn Addysgu a Dysgu
Meddwl yn Feirniadol mewn addysg ôl-orfodol
Mentora a Hyfforddi
Gêmeiddio
Cymhelliant a dysgu
Myfyrio beirniadol mewn addysg

Cyrsiau

TAR mewn Addysg Ôl-orfodol

Paratoi i ddysgu yn y sector ôl-orfodol
Yr ymarferydd myfyriol
Cysylltu damcaniaethau am ddysgu ac addysg
Y Gweithiwr proffesiynol myfyriol
ADY yn yr ystafell ddosbarth
Materion cyfoes ym myd addysg
Arloesi yn yr ystafell ddosbarth
BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plentyndod
EDC520 Gwyddoniaeth, Technoleg a Meddwl yn Greadigol

Cyhoeddiadau

Critical Thinking and Education (2014)

Wedi cyhoeddi yn Intuition: A journal for professional teachers and trainers in the FE and skills sector. Awst 1, 2014.

Gamification: Engaging and motivating 16-19 year olds on a pre-apprenticeship programme

Education Workforce Council: https://www.ewc.wales/site/index.php/en/policy-hub/practitioner-research/research-summaries/1100-gamification-engaging-and-motivating-16-19-year-olds-on-a-pre-apprenticeship-programme.html

Reflection in Education: Critical reflection blog https://reflectionineducation.wordpress.com/