Mrs Karen Rhys Jones

Job Role
Prif Ddarlithydd mewn Addysg
Ystafell
K21

Bywgraffiad

Cyn ymuno â Glyndŵr Wrecsam, roedd Karen yn athrawes uwchradd a rheolwr cynnydd gyda chyfrifoldebau bugeiliol. Daeth i gydnabod pwysigrwydd lles mewn perthynas â dysgu, a natur amlddisgyblaethol lles.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr mae Karen yn brif ddarlithydd ac yn Arweinydd Addysg Gychwynnol i Athrawon; mae’n arwain ar y Rhaglen TAR Addysg Gynradd gydag athrawon Statws Athro Cymwysedig (SAC) ac mae’n arweinydd pwnc ar gyfer Addysg gorfforol. Roedd Karen yn allweddol wrth sicrhau ‘r rhaglenni Addysg Gynradd SAC dan ryddfraint o St Mary’s, Twickenham, ac mae’n mwynhau gweithio gyda chohortau o athrawon dan hyfforddiant. Mae Karen wedi dysgu ar sawl modiwl Addysg a Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, gan gyfrannu at raglenni israddedig ac ôl-radd.

Mae Karen yn Ymgynghorydd Llythrennedd Corfforol ar gyfer Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan gyfrannu at brosiectau sy’n ymwneud â lles a llythrennedd corfforol gan gefnogi athrawon ac ymarferwyr (o fewn byd Addysg a thu hwnt) i ddatblygu cymhelliant, hyder, sgiliau a gwybodaeth unigolion i werthfawrogi, mwynhau a bod yn gyfrifol am eu gweithgaredd corfforol. Mae Karen yn byw’n lleol gyda’i gŵr, tri o blant a thri chi. Mae’n mwynhau bod allan yn yr awyr agored ac wedi cyflwyno gweithdai cerdded ar gyfer cyfarfodydd adran. 

Mae Karen yn gantores frwd, ac un uchafbwynt oedd canu’r Anthem Genedlaethol ar y cae yn Stadiwm y Principality gyda Chantorion Sirenian, cyn gêm rygbi’r chwe gwlad.

Mae Karen Rhys Jones yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer y Rhaglen TAR Cynradd ac yn Arweinydd Pwnc ar gyfer Addysg Gorfforol.

Ers ei phenodi'n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae hi wedi chwarae rhan allweddol mewn codi proffil addysg gorfforol yn yr Ysgol Addysg yn ogystal ag arfer addysgeg arloesol. Mae Karen wedi dysgu nifer o fodiwlau Addysg, Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff, gan gyfrannu at nifer o raglenni israddedig ac ôl-raddedig.

Galluogodd cyfraniad Karen i brosiect Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol (PESS), Chwaraeon Cymru, a leolwyd yn bennaf yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, iddi weithio gyda, a datblygu partneriaethau llwyddiannus gyda staff yr ALl, Penaethiaid a chydweithwyr addysgu.  Roedd hi'n ymfalchïo yn yr awyrgylch a grëwyd yn ystod cyrsiau a oedd yn sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael profiad cadarnhaol a chynhyrchiol. Mae Karen wedi gweithio fel Hyfforddwr Cenedlaethol yn y maes Gymnasteg, Dawns, Mentora a Hyfforddiant Sylfaenol i Diwtoriaid. Roedd hi hefyd yn diwtor Iechyd, Ffitrwydd a Lles, Chwarae i Ddysgu a Symudiad Creadigol. Mae hi wedi gweithio fel ymgynghorydd ac wedi darparu hyfforddiant DPP i fyfyrwyr ac athrawon ac roedd yn asesydd ar gyfer y nod ansawdd addysg gorfforol ‘Activemarc Cymru’.

Yn ddiweddar cafodd Karen secondiad i weithio gyda GwE fel Rheolwr Rhaglen Llythrennedd Corfforol ar gyfer Ysgolion (PLPS) yng Ngogledd Cymru. Fel rheolwr PLPS GwE mae Karen wedi gweithio ar draws Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Ariannwyd y secondiad gan Lywodraeth Cymru a chafodd ei reoli drwy Chwaraeon Cymru. Ei swydd oedd cefnogi athrawon ac ymarferwyr (o fewn addysg a thu hwnt) i roi hyder, sgiliau a gwybodaeth i blant a phobl ifanc i fwynhau Addysg Gorfforol (AG) ac felly creu poblogaeth yng Nghymru sy'n llythrennog yn gorfforol.

Mae Karen yn ymgysylltu â phenaethiaid, athrawon, ymgynghorwyr her ysgolion, timau gwella ysgolion a staff awdurdodau lleol i dynnu sylw at bwysigrwydd llythrennedd corfforol ac mae wedi bod yn rhan o ddylunio a chyflwyno gweithdai pwrpasol.

Mae'n parhau i weithio fel Ymgynghorydd Llythrennedd Corfforol i Chwaraeon Cymru ac mae wedi datblygu pecyn hyfforddi a rhaglen newydd ar gyfer llythrennedd corfforol cymunedol.

Cymwysterau

BA (Anrh) Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ac Addysg Gorfforol (Edge Hill), TAR Addysg Gorfforol Uwchradd (Caerdydd), Meistr mewn Addysg (Prifysgol Bangor).

Aelodaethau proffesiynol:

AfPE (y Gymdeithas Addysg Gorfforol)

IPLA (y Gymdeithas Llythrennedd Corfforol Ryngwladol)

Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Awdurdod Lleol Wrecsam

Sefydliadau Addysg Uwch y Brifysgol yng Nghymru

IPDA (y Gymdeithas Datblygiad Proffesiynol Ryngwladol)

Ymchwil

Ar hyn o bryd mae Karen wrthi'n astudio ar gyfer gradd Doethuriaeth Broffesiynol. Mae ei hymchwil yn caniatáu iddi gadw i fyny â materion cyfoes a chyfredol, datblygu ei dealltwriaeth o'r cysyniad o lythrennedd corfforol a chefnogi addysgu a dysgu myfyrwyr.

Llythrennedd corfforol a lles yw diddordebau ymchwil Karen. Cynlluniodd Karen weithdy Llythrennedd Corfforol y Gymuned ar gyfer Chwaraeon Cymru sydd wedi ei gymeradwyo gan y Gymdeithas Llythrennedd Corfforol Rhyngwladol (IPLA).

Mae’n aelod o’r IPLA a hi yw arweinydd Addysg a Hyfforddi y sefydliad. Mae Karen yn astudio ar gyfer ei Doethuriaeth Broffesiynol ac yn ymchwilio datblygiad siwrnai llythrennedd corfforol hunanreoledig ymarferwyr.

Mae ei hymchwil yn caniatáu iddi ddod i wybod y diweddaraf o ran materion cyfoes, dyfnhau ei dealltwriaeth o gysyniadau llythrennedd corfforol a chefnogi dysgu ac addysgu sydd yn cydgysylltu â diddordebau ymchwil eraill Karen o amgylch agweddau ehangach lles ac addysg holistig.

 

Cyrsiau

TAR Addysg Gynradd gyda SAC

Gradd Meistr Cenedlaethol (Cymru)

TAR Cynradd

BA (Anrhydedd) Addysg

BSc (Anrhydedd) Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Chwaraeon

Cyhoeddiadau

Roedd Karen yn un o’r awduron gyfrannodd at adnodd Chwaraeon Cymru ar gyfer Gymnasteg, Dawns, Chwarae i Ddysgu, Symudiad Creadigol a Sblash; adnodd sy’n parhau i gael ei ddefnyddio mewn ysgolion ar draws Cymru. Maent ar ffurf cardiau, pecynnau a CD-ROM.