Madeleine Nicholson

Job Role
Darlithydd Cyhyrysgerbydol (MSK) ac Arweinydd Addysg Ymarfer ar gyfer BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi
Ystafell
M411

Bywgraffiad

Mae Maddy wedi gweithio fel Uwch Ffisiotherapydd MSK ac fel Ffisiotherapydd Clinigol Arbenigol mewn Rheoli Poen Parhaus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Yn ystod y swydd gyntaf, fe gafodd Maddy hyfforddiant aciwbigo, therapi â llaw ac ailddysgu symudiad. Yn ystod yr ail swydd fe gafodd hyfforddiant mewn presgripsiynu anfeddygol, therapi derbyn ac ymrwymo (ACT), ymarfer sy'n ystyried trawma a symud ymwybodol.

Yn ddiweddar, ei phrif ddiddordeb yw defnyddio cyfweliad ysgogol (MI) gyda chleifion ac mae hi wedi dod yn hyfforddwr MI ac yn aelod o'r rhwydwaith hyfforddwyr MI (MINT).

Mae Maddy yn mwynhau chwarae tenis, padlo bwrdd, sgïo, eirafyrddio, bowldro, ioga a rhedeg.

Cymwysterau

BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi

MSc Meddygaeth Cyhyrysgerbydol

Ymchwil

Ddim yn berthnasol

Diddordebau Ymchwil: Rheolaeth ffisiotherapyddion o boen cronig, amhenodol yng ngwaelod y cefn

Hyfforddiant Cyfweld Ysgogol gyda hyfforddeion israddedig

Cyrsiau

BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi