Dr Sara Louise Wheeler

Job Role
Darlithydd mewn Seicoleg
Ystafell
M2a

Bywgraffiad

Yr wyf yn wreiddiol o Wrecsam, gyda chysylltiadau teuluol i Rhosllannerchrugog.

Mynychais Ysgol Bodhyfryd ac Ysgol Morgan Llwyd, gan dderbyn fy addysg gynradd ac uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg. Ges i fagwraeth ddwyieithog ac mae fy nghysylltiadau hefo’r gymuned leol Cymraeg eu hiaith dal yn gryf; blwyddyn yma, dathlais 10 mlynedd o fy ngholofn ‘synfyfyrion llenyddol’ i bapur bro Y Clawdd. Yr wyf hefyd yn aelod o Gymdeithas Owain Cyfeiliog Wrecsam, ac rwy’n mwynhau mynychu digwyddiadau yn Y Saith Seren.

Astudiais fy nghwrs isradd ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl ac yna fues yn Is-lywydd Cyfleoedd Cyfartal yn Undeb Myfyrwyr Lerpwl am y cyfnod llawn bosib o ddwy flynedd. Yn dilyn hyn, gweithiais o fewn ymchwil academaidd, cyn cychwyn fy astudiaethau ôl-radd yn Sefydliad Seicoleg, Iechyd a Chymdeithas, ym Mhrifysgol Lerpwl. Yna, fues yn gweithio mewn nifer o rolau ymchwil ym Mhrifysgolion Lerpwl a Chaer, cyn cychwyn ar fy ngyrfa fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, ar ysgoloriaeth Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn addysgu polisi cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar ôl bod yn gymrawd ymchwil gwadd ym Mhrifysgol Glyndŵr ers 2013, dechreuais weithio yma fel Darlithydd mewn Seicoleg yn fis Rhagfyr 2018.

Mae gen i Syndrom Waardenburg math 1, a hynny sydd wrth wraidd dadbigmentiad fy llygaid, gwallt a chroen, fy nam clyw a’r tinitws cysylltiedig. Rwyf o deulu Byddarclywed ac rwy’n aelod o ‘Wrexham’s Singing Hands, sef grŵp canu-arwyddion.

Rwy’n byw mewn pentref ar benrhyn Cilgwri hefo fy ngŵr a’n crwban anwes, Kahless. Mae fy hobïau yn cynnwys: nofio; darllen, ysgrifennu, a gwylio gwyddonias; barddoniaeth ac ysgrifennu creadigol; ffilmiau; coginio; crochet, gwylio adar a phob dim sy’n ymwneud a bywyd cefn gwlad.

Cymwysterau

Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch

(Prifysgol Glyndŵr, ar hyn o bryd yn gweithio tuag at hyn)

 

Doethuriaeth Seicoleg Glinigol (ymchwil)

(Prifysgol Lerpwl, 2012)

Teitl traethawd hir: ‘Effaith cynefindra ar ryngweithiad meddyg-claf yn ystod ymgynghoriadau gofal cynradd  sy’n ymwneud a Symptomau Heb ei Esbonio’n Meddygol (SHEM)’.

 

BA (Anrh) Cymdeithaseg a Hanes

(Prifysgol John Moores Lerpwl, 2001)

Teitl traethawd hir: ‘Boddi cwm Tryweryn, i gyflenwi dŵr i ddinas Lerpwl, a’r twf mewn cenedlaetholdeb yng Nghymru’.

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys Onomasteg (yr astudiaeth o enwau ac enwi) ac rwy’n aelod o bwyllgor Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Yn ddiweddar, rwyf wedi cael fy nethol i fod yn aelod o fwrdd golygyddol cyfnodolyn rhyngwladol, sef: Names – a Journal of Onomastics, sy’n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Enwau Americanaidd. Yr wyf hefyd, yn ddiwedd, wedi sefydlu blog dwyieithog, lle rwy’n cyhoeddi traethodau yn archwilio materion o ddiddordeb onomastaidd, megis brandio, enwau ffilmiau ac arwyddocâd ac ystyr o enwau a thraddodiadau enwi; enw’r blog yw: Yr Onomastegydd (sef ysgolhaig sy’n astudio enwau ac enwi).

Mae gen i ddiddordebau ymchwil eang mewn iaith, tafodiaith, hunaniaeth, diwylliant a chymuned. Yr wyf ar hyn o bryd yn dadansoddi ac yn ysgrifennu am y data o brosiect cafodd ei chyllido gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, i archwilio effaith teimlad o berthyn diwylliannol ar iechyd a gwytnwch cymuned mewn lleoliad cefn gwlad, yng Ngogledd Orllewin Cymru.

 

Mae fy niddordebau ymchwil eraill yn cynnwys: byddardod a Byddarwydd, gan gynnwys ieithoedd arwyddion a diwylliant Byddar; naratifau afiechyd - yn enwedig profiadau o ddadbigmentiad a chyflyrau genetig; mewnsylliad a hunanethnograffeg; semioteg; estheteg; llenyddiaeth a chymdeithaseg lenyddol; damcaniaeth cymdeithasol; astudiaethau diwylliannol, diwylliant poblogaidd, teledu a ffilm; ac ystod eang o fethodolegau arloesol.

 

Mae gen i, ar hyn o bryd, sawl prosiect ar y gweill sydd yn croestorri’r meysydd yma o diddordeb ac mae wastad gen i diddordeb mewn mentro i ymchwil newydd, trawsddigybliedig a chyffroes, sydd yn cynnig y cyfle i mi cyfoethogi fy medrau a gwybodaeth, er enghraifft: defnyddio technoleg i ddatrys heriau, ag i wella profiad addysgol, pobl sydd hefo namau synhwyrol (clyw a golwg).

 

Yr wyf wedi bod yn aelod o ‘Canolfan Ffilm, Teledu ac Astudiaethau Sgrin Prifysgol Bangor ers y dechreuad ac mi fyddaf yn cyflwyno yn y gynhadledd gerllaw: 40 Mlynedd o Aliwn’. Mae gen i ddiddordeb mewn adeiladu linciau hefo’r ganolfan yma ac i sefydlu mentrau tebyg yma ym Mhrifysgol Glyndŵr.

 

Yr wyf wedi bod yn aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Brydeinig ers 2002 ac rwyf wedi bod yn rhan o sawl gweithgaredd, gan gynnwys bod yn aelod o’r bwrdd golygyddol i’r cylchgrawn ‘Network’.

Cyrsiau

Rwy’n addysgu ar y BSc (Anrh) Seicoleg (hefo blwyddyn sylfaenol).

 

Yr wyf ar hyn o bryd yn arweinydd modiwl ar gyfer y modiwlau lefel 3 (sylfaen) canlynol:

 

PSY329 Prosiect Ymchwil Grŵp Dysgu’n Drafodaethol

 

PSY327 Cyflwyniad i Bynciau mewn Seicoleg Gymhwysol

 

LND304 Materion Cyfoes

 

Yr wyf hefyd wedi rhoi darlithoedd gwadd i lefelau 4 a 5, ac rwy’n bwriadu rhedeg rhai sesiynau ychwanegol, yn ymwneud a methodolegau ymchwil ansoddol, yn enwedig ym maes dadansoddiad sgwrs a seicoleg amleiriog.

Cyhoeddiadau

Detholiad arwyddol o fy nghyhoeddiadau fwyaf diweddar:

 

Wheeler, S. L. (2018). “Enwau Prydeinig gwyn?” Problematizing the idea of “White British” names and naming practices from a Welsh perspective. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples14(3), 251–259.

 

Wheeler, S. L. (2018). White British Names? Welsh names are as “othered” as those of migrants in the UK context. Discover Society, (4th September).

 

Wheeler, S. L. (2018). Enwau Prydeinig Gwyn? Beth am enwau Cymraeg? Gwerddon Fach16 August.

 

Wheeler, S. L. (2018). Deafhearing family life in The Silent Child: an unsympathetic portrayal? BMJ Medical Humanities Blog, 9th August.

 

Wheeler, S. L. (2018). From Salad Cream to the Severn bridge, renaming is an emotive issue. The Conversation14th June.

 

Wheeler, S. L. (2018). Onomasteg. Yn Esboniadur y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (18fed Mai).

 

Wheeler, S. L. (2018). The theme of genetic deafness and associated prejudice in The Silent Child? The Limping ChickenMay 3rd.

 

Wheeler, S. L. (2018). Autoethnographic onomastics: Transdisciplinary scholarship of personal names and ‘our-stories.’ Methodological InnovationsJan-April, 1–11.

 

Wheeler, S. (2018). Blwyddyn wych o ran ieithoedd arwyddion mewn ffilm/ A great year for signed languages in film. Parallel Cymru Cylchgrawn Dwyieithog Arlein/ Bilingual Online Magazine, 6ed Ebrill

 

Wheeler, S. L. (2018). A great year for signed languages in film - and what we can learn from it. The ConversationMarch(26).

 

Wheeler, S. L. (2018). Brwydr y tafodieithoedd. Y Stamp. (27ain Chwefror). 

Wheeler, S. L. (2017). Pink hearing aids and purple shampoo: biographical implications of Waardenburg syndrome type-1. Auto/Biography Yearbook 2016: The Annual; Journal of the British Sociological Association Study Group on Auto/Biography.

Wheeler, S. L. (2016). Two Short “As” and a Rolling “R”: Autoethnographic Reflections on a “Difficult” Name. SAGE Open6(3), 1–11.

Wheeler, S. L., & Hopwood, A. G. (2015). Tinnitus: A Deafhearing Phenomenon. Qualitative Inquiry, 21(2), 173–174.

Am fwy o cyhoeddiadau, gwelwch fy mhroffilau berthnasol:

Researchgate

Google Scholar

Linkedin

ORCID ID: 000-0002-8854-5835