Ms Susan Allen

Job Role
Ymarferydd Darlithydd mewn Therapi Galwedigaethol (0.6)

Bywgraffiad

Mae Sue yn teimlo’n falch iawn o weithio mewn proffesiwn sy’n newid bywydau. Mae wedi cymhwyso mewn Therapi Galwedigaethol o Ysgol Therapi Galwedigaethol Cymru yng Nghaerdydd yn 1987. Mae wedi gweithio’n glinigol gyda chleientiaid gyda heriau iechyd corfforol ac iechyd meddwl mewn lleoliadau acíwt a chymunedol yn y DU, UDA a Singapore. Mae Sue wedi arbenigo mewn cefnogi plant ag anableddau datblygiadol (gan gynnwys anhwylderau’r sbectrwm awtistiaeth) a’u teuluoedd. Mae ganddi sgiliau clinigol uwch mewn ymagweddau synhwyrol, echddygol, gwybyddol, perthnasoedd a hyfforddi.

Mae Sue wedi cyfrannu at therapi galwedigaethol israddedig ers 15 mlynedd fel isadran ychwanegol ac mae’n falch iawn o fod yn rhan o dîm Glyndŵr Wrecsam. Arweiniodd Sue y tîm Rhwydwaith Integreiddio Synhwyrol wnaeth negodi a datblygu’r radd Feistr mewn Gwella Ymarfer. Ar lefel ôl-raddedig, mae Sue yn gweithio fel ymgynghorydd ar gyfer datblygiad modiwlau clinigol ar-lein ac yn parhau i addysgu a mentora sgiliau clinigol uwch. 

Mae ei hymchwil cyhoeddedig a chyflwynedig yn cynnwys deilliannau ymyrraeth i blant ag anawsterau echddygol, llwybrau gofal i blant ag anhwylderau cydlyniad datblygiadol, amlder digwyddiadau a chyd-forbidrwydd anawsterau synhwyrol ac echddygol a ffactorau sy’n effeithio ar straen mamol. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar PhD mewn Seicoleg Ddatblygiadol gyda Phrifysgol Reading, yn archwilio effaith anawsterau integreiddio synhwyrol ar fywyd teuluol a strategaethau i wella cyfranogiad.

Ar wahân i therapi galwedigaethol, mae Sue wrth ei bodd yn treulio amser gyda ffrindiau a theulu, a garddio, canu ac Ioga (AYT200).

Cymwysterau

2014 M.Sc. Gwella Ymarfer Therapi Galwedigaethol (Prifysgol Ulster)

2013 Cymrodoriaeth er Anrhydedd y Rhwydwaith Integreiddio Synhwyrol

2005 Ymarferydd Integreiddio Synhwyrol Uwch

1996 Therapydd Galwedigaethol Cofrestredig (Minnesota)

1992 B.Sc. (Anrh.) Astudiaethau Iechyd (Glasgow)

1987 Dip.C.O.T (Caerdydd)

Ymchwil

Rhwystrau a hwyluswyr cyfranogiad mewn bywyd bob dydd i deuluoedd plant ag anawsterau integreiddio synhwyrol. Agweddau at gefnogi rhieni gan gynnwys hyfforddiant.

Cyrsiau

BSc Therapi Galwedigaethol

Cyhoeddiadau

Allen S a Casey J (2017) Developmental Coordination Disorders and Sensory Processing and Integration: incidence, associations and comorbidities. British Journal of Occupational Therapy. 80(9), 549-547.

Allen S a Knott F. (2017) How do children’s challenges to function and participation impact Maternal Stress? New Zealand Journal of Occupational Therapy 63(2),29-37.

Allen S (2016) Can I tell you about sensory processing difficulties? Jessica Kingsley Publisher. Llundain.

Ffilmiau byr synhwyrol ar YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWKKMgbIffBKOmdxJYrFTRA

Manylion pellach:

https://www.researchgate.net/profile/Susan_Allen6

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8634-7632