Dr Vivienne Dacre

Job Role
Arweinydd Rhaglen: Gofal Plant Therapiwtig
Ystafell
B43

Bywgraffiad

Mae Vivienne yn brif ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam (PGW), lle hi yw arweinydd y rhaglen FdA/BA mewn Gofal Plant Therapiwtig. Hi yw trefnydd y gynhadledd Gofal Plant Therapiwtig flynyddol a gynhelir bob blwyddyn mewn partneriaeth â'r Consortiwm ar gyfer Cymunedau Therapiwtig.

Yn flaenorol, bu Vivienne yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol cymwys, ac felly mae ganddi brofiad helaeth o weithio gyda phlant a theuluoedd. Cyn ymuno â PGW, roedd yn uwch reolwr yn y sector gofal preifat gyda chyfrifoldeb arweiniol dros wasanaethau therapiwtig.

Am nifer o flynyddoedd, bu'n gweithio i dîm gwaith cymdeithasol plant a theuluoedd awdurdod lleol. Fel gweithiwr cymdeithasol, mae hi wedi rheoli canolfan i deuluoedd awdurdod lleol a chartrefi preswyl i blant. Mae ei phrofiad felly wedi cwmpasu ymchwilio i gam-drin plant a gwaith therapiwtig gyda phlant ac oedolion sydd â hanes o drawma.

Cymwysterau

MA, CSS – Ar hyn o bryd mae Vivienne yn dilyn y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Ymchwil

Gwaith yn seiliedig ar berthynas gan gynnwys theori trawma ac ymlyniad

Plant sy'n derbyn gofal

Straen, ymdopi a gwytnwch

Gwaith stori therapiwtig

Cyrsiau

BA (Anrh) Gofal Plant Therapiwtig

Fda Gofal Plant Therapiwtig

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

MA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Cyhoeddiadau

Dacre, V. (2019), Recovering from Childhood Trauma. In Thompson, N., Cox. G. R. (eds.) ‘Promoting resilience: Adversity, vulnerability, and loss’. London: Routledge.