Cystadleuaeth YmchwilDelweddu 2022

Mae Cystadleuaeth Ymchwil Delweddu Prifysgol Glyndŵr yn dathlu ei ymchwil, tynnu sylw at ei amrywiaeth, ac yn gwobrwyo'r unigolion a thimau ymchwil sy'n gwneud hyn yn bosib.   

Dyma ail flwyddyn y gystadleuaeth, ac mae'n gwahodd yr holl staff ymchwil gweithredol a myfyrwyr ymchwil i gymryd rhan. 

Pwy sy'n gymwys i gymryd rhan? 

  • Mae pob ymchwilydd doethurol cyfredol yn gymwys i ymgeisio, gan gynnwys y rheiny sy'n ymgymryd â doethuriaethau proffesiynol.   
  • Mae pob aelod o staff presennol Prifysgol Glyndŵr yn gymwys i ymgeisio, ar yr amod ei fod yn a) gweithio tuag at radd ymchwil, b) yn meddu ar radd ymchwil ac ynghlwm yn weithredol â gwaith ymchwil, neu c) ar hyn o bryd yn cynnal ymchwil fel aelod o staff academaidd.   
  • Rhaid cynhyrchu delweddau o ganlyniad i ymchwil a wnaed fel y nodir uchod. 

Beth sydd ynddi i mi?

  • Gallai delwedd sy'n ganlyniad uniongyrchol o'ch ymchwil neu sy'n cynrychioli agwedd arno ddenu diddordeb newydd yn eich gwaith.  Gall y ddelwedd fod yn ddefnyddiol ar gyfer sawl peth, er enghraifft cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i'r wasg neu fel clawr i gyfrol hyd yn oed.  Yn y pendraw gallai arwain at gynnydd yn y nifer o bobl sy'n cysylltu â'ch ymchwil a'i gyfradd gyfeirio.  
  • Os bydd eich delwedd yn cyrraedd y rhestr fer, caiff ei harddangos ym Mhrifysgol Glyndŵr, ar wefan Prifysgol Glyndŵr ac o bosibl yn lleoliadau eraill yn lleol a chenedlaethol; gan eich cydnabod chi a'ch syniadau. 

A oes gwobr i'r enillydd? 

Bydd gwobrau ariannol i'r enillydd (£250) a'r ddau yn ail (£50 yr un).

Sut ydw i'n cymryd rhan?

I gystadlu, crëwch lun a fydd yn ennyn diddordeb a dirgelwch yn eich ymchwil. Dylai'r ddelwedd hysbysu cynulleidfa academaidd anarbenigol, ennyn ei diddordeb a'i chyfareddu, a chynnig persbectif gweledol ar ymchwil lefel doethuriaeth gyfredol. 

VR Canllawiau Ffurflen Gais Cystadlu 

Lle allaf ddod o hyd i enghreifftiau? 

Gellir dod o hyd i gofrestriadau y llynedd ar waelod y dudalen we hon.  

Pryd fydd hi ar agor? 

Bydd y gystadleuaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn agor yn swyddogol ddydd Mercher 13 Gorffennaf 2022. 

Pryd fydd hi ar gau? 

Dyddiad cau'r gystadleuaeth yw dydd Gwener 16eg Medi 2022. 

A oes angen i mi fod yn fedrus o ran celf a ffotograffiaeth i gymryd rhan? 

Dim o gwbl!  Gweler y tystebau gan gyn-enillwyr isod.  Byddwn yn cynnal gweithdy cynhyrchu syniadau yn fuan, ac fe'i hysbysebir yma. 

Rwy'n ansicr sut i fynd o'i chwmpas hi.  Sut allaf archwilio syniadau? 

Bydd cyflwyniad i'r gystadleuaeth gan Dr Sue Liggett (Deon Cyswllt, Ymchwil) am 1-2pm ddydd Mercher 13 Gorffennaf 2022 (cysylltwch â h.dennis@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth).   

Ym mis Awst bydd gweithdy i archwilio syniadau, gweld enghreifftiau o brifysgolion eraill a gofyn cwestiynau (dyddiad i'w gadarnhau). 

Fe fydd hyn yn llwyfan defnyddiol ar gyfer archwilio syniadau, gweld enghreifftiau o brifysgolion eraill a gofyn unrhyw gwestiynau.

I gael gwybod mwy, pwy ddylwn i gysylltu â nhw? 

Cysylltwch â Hayley Dennis h.dennis@glyndwr.ac.uk yn y lle cyntaf, neu Dr Sue Liggett s.liggett@glyndwr.ac.uk, fydd yn eich helpu gydag unrhyw ymholiadau.

 

Gweler enillwyr a cheisiadau blaenorol am ysbrydoliaeth.