Os colloch chi unrhyw un o ddarlithoedd Sgyrsiau Glyndwr, gallwch ddal i fyny yma.

Ydy hi'n ormod i'w ofyn? Mae peirianneg yn creu'r seilwaith sy'n galluogi gwareiddiad: sut ddylai  Peirianneg ymateb i heriau Newid yn yr Hinsawdd i gadw ein bodolaeth barhaus?

Yr Athro Alison McMillan

Alison standing in front of the screen of her talk

Rhoddodd Yr Athro Alison McMillan, sef Athro Technoleg Awyrofod, sgwrs ar Ragfyr y 1af am Beirianneg Pontio, a’r modd y mae pob un ohonom yn gyfrifol am feddwl am sut i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Cychwynnodd Alison y ddarlith trwy roi’r cyd-destun, gan drafod y modd y dylem ni, gyda’n hamryw wahaniaethau, weithio gyda’n gilydd i ddatrys y problemau mawr hyn yn ein cymdeithas. Fe aeth ymlaen wedyn i amlinellu sut mae’r sawl sydd mewn grym yn marchnata a chyfathrebu atebion posibl i’r problemau yn sgil carbon deuocsid a’r newid yn yr hinsawdd.

Cyflwynir y cysyniad o Beirianneg Pontio, sef dylunio newidiadau o safbwynt ffordd o fyw pobl a’r modd y defnyddiwn beiriannau, gydag enghreifftiau o bontio o un math o drafnidiaeth gyhoeddus i un arall, wrth gyflawni newidiadau o ran isadeiledd ar raddfa fawr. Daw sgwrs Alison i ben gydag atodiad diddorol iawn am y problemau posibl yng nghyswllt mabwysiadu hydrogen fel prif ffynhonnell tanwydd, sy’n egluro’r angen i ni fynd yn ôl i ble’r oeddem ni a gweithio gyda’n gilydd i ganfod atebion hirdymor.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ddarlith, e-bostiwch Alison yn a.mcmillan@glyndwr.ac.uk 

 Trawsgifiad AM 01.12.22


A all y byd academaidd ychwanegu gwerth at BBaChau (busnesau bach a chanolig) a busnesau mawr? Rôl y Brifysgol fodern wrth gefnogi busnesau gyda datrysiadau technoleg Ffotoneg uwch. 

Yr Athro Caroline Gray.

Rhoddodd yr Athro Caroline Gray OBE, Athro Menter, Ymgysylltu, a Throsglwyddo Gwybodaeth ddarlith hynod ddiddorol ym mis Hydref am sut y gall prifysgolion helpu’r diwydiant ffotoneg i ddatblygu a chyflawni eu nodau.

Amlinellodd Caroline effeithiau cadarnhaol partneriaeth grŵp ymchwil y Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CPE), a oedd yn gydweithrediad rhwng pedair prifysgol yng Nghymru. Rhoddodd Caroline hefyd rai enghreifftiau o astudiaethau achos o sut mae’r CPE wedi helpu busnesau i arloesi, megis cyfrif llechi ar gyfer Slate Wales, arysgrifio codau QR ar Ddiemwntau ar gyfer Diamond Centre Wales, a thechnegau sterileiddio UV ar gyfer Space Republic.

Os ydych chi yn y diwydiant ffotoneg ac opteg ac angen cymorth i arloesi neu wireddu eich syniadau neu eu troi’n gynhyrchion hyfyw, cysylltwch â Caroline yn The Optic Centre i drafod eich anghenion c.gray@glyndwr.ac.uk.

Trawsgrifiad


'Rose West ar y stondin: dyfarniadau hygrededd mewn treialon troseddol' gyda Dr Caroline Gorden

"Bydd y ddarlith hon yn gwneud i chi ystyried euogrwydd a dieuogrwydd mewn ffordd wahanol, ac efallai y byddwch yn dechrau pendroni ai'r gwir yw'r hyn y cytunwyd arno, nid yr hyn sydd."

 


Pris peint? A all polisi alcohol Cymru wneud daioni? gyda Dr Wulf Livingston.

"Yn debig iawn i'r ffordd yr oedd Llywodraeth yr Alban eisiau arddangos eu heffaith eu hunain yn y byd gydag isafbrif uned, gallwch weld bod Llywodraeth Cymru yn rhoi blaenoriaeth i'w hagenda llesiant ei hun trwy'r isafbrif prisio uned."