Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn PGW.

What's on

Dydd Mercher, yn fisol, 4-6yp

Sesiynau galw heibio addysg

Ydych chi'n edrych ar yrfa mewn addysg? Ydych chi'n gwybod mai gweithio gyda phlant a theuluoedd yw'r dyfodol i chi? Archebwch i mewn a gweld sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ar ein rhaglenni Addysg a Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yn Wrecsam Glyndwr. Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau ac arbenigeddau sydd gennym i'w cynnig a sgwrsio â'n tîm academaidd profiadol.

Byddant yn gallu ateb cwestiynau am strwythur ein cyrsiau llawn a rhan amser, gofynion mynediad ac unrhyw ymholiadau eraill sydd gennych. Bydd pob sesiwn yn cael ei chynnal fwy neu lai, ar brynhawn Mercher cyntaf y mis, ac yn dechrau am 4 tan 6yp.

ARCHEBWCH NAWR

Students looking at a book
24ain Tachwedd, 4-5pm

Mynd at galon y mater: a yw arferiad cardiaidd yn effeithiol?

Bu adferiad cardiaidd yn bwysig i ddioddefwyr clefyd y galon erioed, ond a yw'r rhai sy'n cymryd rhan mewn adferiad cardiaidd yn gwneud digon o ymarfer corff?

Ymunwch a ni wrth i ddarlithydd PGW, Chelsea Moore, drafod adferiad yn seiliedig ar ymarfer corff i gleifion cardiaidd. Mae'r seminar ar-lein hwn yn amlinellu'r rhagnodi ymarfer corff presennol ac yn gofyn a yw'n effeithiol wrth adfer cleifion, a sut mae ffyddlondeb ymarfer corff erioed wedi bod mor bwysig er mwyn penderfynu a yw adferiad cardiaidd yn gweithio.

CADWCH LE

A women running in a park
26 Tachwedd, 2021 10am-12pm

Gweminar Hanes Cosb

Yn y weminar ryngweithiol hon, byddwch yn dysgu am hanes trosedd a chosb, gan ganolbwyntio'n benodol ar y dulliau cosbi a ddefnyddir a sut mae hyn wedi newid dros amser. Ymunwch â ni wrth i ni ddechrau gyda'r Rhufeiniaid a theithio hyd heddiw.

Archebwch nawr

3 Rhagfyr, 2021 10-11am

Bore Coffi Troseddeg, Plismona a Chyfraith

Rydym yn falch o'ch gwahodd i'n bore coffi lle gallwch ddysgu mwy am ein rhaglenni Plismona, Troseddeg a'r Gyfraith ym Mhrifysgol Glyndŵr mewn sesiwn anffurfiol gyda staff a myfyrwyr presennol/blaenorol.

3 Rhagfyr

Policing students
9 Rhagfyr, 2021 10am-12pm

Celfyddyd a Gwyddor Hygge: Dull Denmarc o fod yn gynnes a chlyd

Yng ngwledydd Llychlyn, mae cofleidio misoedd y Gaeaf yn rhan annatod o fywyd, o'r amser a dreulir wedi'i lapio yn yr awyr agored i gynhesu a bod swatio y tu mewn. Mae 'Hygge' yn air Daneg a Norwyeg sy'n disgrifio teimladau o gynhesrwydd a'r bodlonrwydd sy'n cyd-fynd â'r dull hwnnw. Bydd y gweithdy hwn yn archwilio gwahanol elfennau o 'Hygge', gan edrych ar sut i Hygge, a pham ei fod yn wych ar gyfer ein lles.

Archebwch nawr

Rhagfyr 8fed, 2021, 4-5pm

Ystyriaethau Tyfiant ac Aeddfediad mewn Datblygiad Chwaraewyr Pêl Droed

Bydd y seminar arlein hwn yn archwilio'r ystyriaethau damcaniaethol ac ymarferol o dyfiant ac aeddfediad o fewn datblygiad chwaraewyr. Mae'r siwrne o fod yn blentyn i oedolyn yn llawn nifer anferthol o newidiadau ffisiolegol, seicolegol, niwrolegol ac emosiynol. Bydd yn amlygu ac yn mynd i'r afael a rhai o'r newidiadau hynny a'u goblygiadu i'r amgylchedd pel droed, ac yn darparu ysytyriaehtau gall hyfforddwyr ac ymarferwyr fabwysiadu o fewn eu hamgylcheddau hyfforddwy hwy.

CADWCH LE 

Two students playing football on the 3G pitch at Colliers Park training ground
14 Rhagfyr, 2021 10am-12pm

Covid a chysylltiadau: bwysigrwydd rhyngweithio cymdeithasol

I lawer ohonom, bydd 2020 yn gofiadwy oherwydd y cyfyngiadau a achoswyd gan y pandemig a'r unigedd a deimlwyd yn ystod y cyfnod clo. Wrth i ni ddychwelyd yn araf i fywydau llawnach a mwy rhyngweithiol, beth allwn ni ei ddysgu o'r adeg honno am y rôl y mae rhyngweithio'n ei chwarae yn ein hiechyd meddwl a'n lles a sut y gallwn gymryd y gwersi hyn a gwneud defnydd ohonynt i fynd i'r afael â'r hyn a elwir yn 'epidemig unigrwydd'?

Archebwch nawr

Student drinking from a Starbucks cup
10 Tachwedd, 2021, 4-5yp

Defnyddio'r 5C Fel Cerbyd ar gyfer Cydlyniad Amlddisgyblaethol

Danfonwyd gan Tom King. Ar gyfer y Seicolegydd Chwaraeon sy'n gweithio yn y maes pêl-droed proffesiynol, mae bellach yn orfodol i ymgorffori hyfforddiant sgiliau seicolegol o fewn y cyd-destun amlddisgyblaethol.

Ymunwch â Tom i archwilio ei brofiadau o weithio o fewn academïau pêl-droed proffesiynol a'r defnydd o'r rhaglen 5C (Ymrwymiad (Commitment), Cyfathrebu (Communication), Canolbwyntio (Concentration), Rheolaeth (Control) a Hyder (Confidence)), i hyrwyddo neges gydlynol o gymorth seicolegol a chynyddu ymgysylltiad gan bob unigolyn sydd ynghlwm â datblygiad chwaraewr.

Archebwch nawr

Students in a football coaching lecture